Ana Tavčar Dobra karma

Ana Tavčar za neozdravljivo bolezen skrbi na ...

regina2 Svet24.si

Regina je poročena že 25 let. To so njeni nasveti

druzinska fotografija pogacar xx Reporter.si

Ozadje čudeža na dveh kolesih: Vse družinske ...

meja Svet24.si

Teh hrvaških županij ni več na rdečem seznamu,...

18418X0073 Necenzurirano

Kam so izginili direktorji #kolumna

rumena majica Odkrito.si

Pogačar rumeno majico podaril v dobrodelne namene

Marjan Jakša Njena.si

Ljubezen po domače: Marjan v šov s posebnim ...

Slovenija ima zelo bogato ponudbo zasebnega zdravstva
| Katja Kaja Mejač

Slovenija ima zelo bogato ponudbo zasebnega zdravstva

zdravnik, naslovnica (1, Dreamstime

Zdravstvene dejavnosti v Sloveniji izvajata tako javno in zasebno zdravstvo kot tudi koncesionarji. Stanje privatizacije slovenskega zdravstva je močno odvisno od trenutnega političnega stanja v državi, največje omejitve pa so še vedno na področju privatizacije bolnišničnih storitev.

Določene zdravstvene dejavnosti imajo zasebno zdravstveno dejavnost še vedno prepovedano. Recimo pridobitev in presaditev človeških organov, postopki oploditve z biomedicinsko pomočjo s spolnimi celicami darovalcev, dejavnost preskrbe s krvjo in krvnimi pripravki ...

Koliko zasebnih zdravstvenih ponudnikov imamo 
Po podatkih, ki smo jih pridobili na Gvinu, v Sloveniji trenutno deluje več kot štiri tisoč delujočih dejavnosti znotraj zdravstva, od tega je kar 1155 zasebnih zdravstvenih ustanov oziroma družb z omejeno odgovornostjo. Podobna je tudi ocena Ministrstva za zdravje, ki sicer nima točnih podatkov o tem, koliko zasebnih ambulant je v Sloveniji dejansko registriranih. »Izvajalci zdravstvene dejavnosti opravljajo vrste zdravstvene dejavnosti, ki so določene skladno s pravilnikom, ki ureja vrste zdravstvene dejavnosti. Zdravstvo kot tako pa spada v kvartarni sektor,« so pojasnili.

Po drugi strani v zdravstveni dejavnosti trenutno deluje več kot 2100 zasebnih zdravstvenih delavcev kot samostojnih podjetnikov, kar pa ne pomeni, da imajo tudi lastno ambulanto, saj lahko delujejo znotraj že obstoječe klinike ali ambulante.

Kakšno je stanje v odnosu z ostalimi evropskimi državami
»V Sloveniji zdravstveno dejavnost opravljajo izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki so za opravljanje zdravstvene dejavnosti pridobili bodisi dovoljenje bodisi so na podlagi odločbe vpisani v register zasebnih zdravstvenih delavcev. Glede na ostale evropske države je trg zasebnih izvajalcev zdravstvene dejavnosti primerljiv,« še pojasnjujejo na Ministrstvu za zdravje. 

Foto: M24 - Ministrstvo za zdravje

Katere pogoje morate izpolnjevati če želite odpreti zasebno kliniko?

Na Ministrstvu za zdravje pojasnjujejo, da morajo na podlagi tretjega člena Zakona o zdravstveni dejavnosti izvajalci te dejavnosti (domače in tuje pravne in fizične osebe) pridobiti dovoljenje Ministrstva za zdravje, ob tem pa morajo izpolnjevati sledeče pogoje:

•  ima zaposlenega odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti za polni delovni čas ali krajši delovni čas sorazmerno glede na predvideni obseg izvajanja posamezne vrste zdravstvene dejavnosti, razen v primeru izvajalca zdravstvene dejavnosti, ki je fizična oseba, ko je sam izvajalec zdravstvene dejavnosti odgovorni nosilec zdravstvene dejavnosti;
•  zdravstvene storitve bodo opravljali zdravstveni delavci oziroma zdravstveni sodelavci, ki izpolnjujejo pogoje iz tega zakona, zdravniki pa tudi pogoje iz zakona, ki ureja zdravniško službo;
•  ima prostore in opremo za opravljanje določene vrste zdravstvene dejavnosti;
•  mu ni bilo s pravnomočno sodbo ali dokončno odločbo prepovedano opravljanje zdravstvene dejavnosti.

Foto: Dreamstime - Fotografija je simbolična.Pri tem je pomembno, da odgovorni nosilec zdravstvene dejavnosti izpolnjuje naslednje pogoje:
•  pogoje za samostojno opravljanje dela v zdravstveni dejavnosti iz 64. člena tega zakona in ima ustrezne delovne izkušnje na strokovnem področju, za katerega se izdaja dovoljenje, oziroma izpolnjuje pogoje za samostojno opravljanje zdravniške službe iz zakona, ki ureja zdravniško službo, in ima ustrezne delovne izkušnje na strokovnem področju, za katerega se izdaja dovoljenje. Za ustrezne delovne izkušnje po tej alineji štejejo najmanj tri leta delovnih izkušenj pri izdaji dovoljenja za opravljanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni in najmanj pet let delovnih izkušenj pri izdaji dovoljenja za opravljanje zdravstvene dejavnosti na sekundarni in terciarni ravni ter druge zdravstvene dejavnosti iz tega zakona, pri čemer se upoštevajo delovne izkušnje po pridobitvi pogojev za samostojno opravljanje dela v zdravstveni dejavnosti oziroma zdravniški službi;
•  ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja ali kaznivega dejanja, storjenega iz malomarnosti zoper življenje in telo, spolno nedotakljivost ali človekovo zdravje, ali ni bil pravnomočno obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev za katerokoli kaznivo dejanje, storjeno pri delu ali v zvezi z delom, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Kdaj in kdo do zdravstvene dejavnosti s koncesijo?

Zasebni izvajalci zdravstvene dejavnosti s koncesijo se od zasebnih izvajalcev zdravstvene dejavnosti razlikujejo le v tem, da jim je bila podeljena koncesija. To pomeni, da zdravstveno dejavnost opravljajo v okviru mreže javne zdravstvene službe. Koncesija je torej pooblastilo, ki se podeli fizični ali pravni osebi za opravljanje javne zdravstvene službe. Zdravstveno dejavnost na podlagi koncesije opravlja koncesionar v svojem imenu in za svoj račun na podlagi pooblastila koncedenta.

Kdo in kdaj jo lahko pridobi

Koncesija na primarni ravni se podeli, če koncedent ugotovi, da javni zdravstveni zavod ne more zagotavljati opravljanja zdravstvene dejavnosti v obsegu, kot je določen z mrežo javne zdravstvene službe, oziroma če javni zdravstveni zavod ne more zagotoviti potrebne dostopnosti do zdravstvenih storitev. Koncesija na sekundarni ravni pa se podeli, če koncedent ugotovi, da javni zdravstveni zavod ne more zagotavljati opravljanja zdravstvene dejavnosti v obsegu, kot je določen z mrežo
javne zdravstvene službe, oziroma če javni zdravstveni zavod ne more zagotoviti potrebne dostopnosti do zdravstvenih storitev.

»Pogoji za pridobitev koncesije so določeni skladno z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost, pri čemer se subsidiarno uporabljajo določila zakona, ki ureja javno zasebno partnerstvo. Koncesija se lahko podeli, če ministrstvo za zdravje oziroma pristojna občina ugotovi, da javni zdravstveni zavod ne more zagotavljati opravljanja določene zdravstvene dejavnosti v obsegu, kot je določen z mrežo javne zdravstvene službe, oziroma če javni zdravstveni zavod ne more zagotoviti potrebne dostopnosti do zdravstvenih storitev. Prav tako je v zakonu, ki ureja zdravstveno dejavnost, določeno, da se koncesija v skladu s koncesijskim aktom podeli na podlagi javnega razpisa,« so nam zaupali na Ministrstvu za zdravje.

Foto: Dreamstime - ZdravnicaKatere pogoje mora zagotavljati ponudnik, ki ga lahko izberejo na javnem razpisu

Pogoji so določeni v 44. členu Zakona o zdravstveni dejavnosti.
Posameznik mora zagotoviti sledečim pogojem:

•  ima dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti;
•  ima za vrsto zdravstvene dejavnosti, v katero spada program zdravstvene dejavnosti oziroma spadajo storitve specialistične bolnišnične dejavnosti, ki so predmet koncesije, za polni delovni čas zaposlenega odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti, razen ko je sam izvajalec zdravstvene dejavnosti odgovorni nosilec zdravstvene dejavnosti. Odgovorni nosilec zdravstvene dejavnosti se lahko zaposli za krajši delovni čas, če gre za sorazmerno zaposlitev glede na predviden manjši obseg izvajanja programa zdravstvene dejavnosti oziroma zdravstvenih storitev specialistične bolnišnične dejavnosti;
•  ima zaposlene ali na drugi zakoniti podlagi zagotovljeno ustrezno število usposobljenih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev, ki izpolnjujejo pogoje iz tega zakona ali zakona, ki ureja zdravniško službo, in bodo opravljali zdravstvene storitve, ki so predmet koncesije;
•  je sklenil pogodbo z javnim zdravstvenim zavodom o obsegu in vrstah sodelovanja za potrebe izvajanja neprekinjenega zdravstvenega varstva, če gre za zdravstveno dejavnost, ki se izvaja v okviru neprekinjenega zdravstvenega varstva;
•  ima v skladu z zakonom, ki ureja zdravniško službo, urejeno zavarovanje odgovornosti za zdravnike;
•  mu v zadnjih petih letih ni bila odvzeta koncesija iz razlogov iz 44. člena tega zakona;
•  ni v postopkih pred organi pristojne zbornice ali strokovnega združenja zaradi kršitev v zvezi z opravljanjem poklica, o čemer predloži potrdilo pristojne zbornice ali strokovnega združenja;
•  pri ponudniku ne obstojijo izključitveni razlogi, ki veljajo za ponudnike v postopkih oddaje javnih naročil.